עמותת הרב פז שביט

עשה עימנו צדקה וחסד

PAZ T DIMONA 3
PAZ T YAADIM
PAZ T MASHPIM
PAZ T PEILUT
PAZ T LEV HANOAR
PAZ T NES TZIUNA
PAZ T ETGAR
PAZ T HATSLAHOT
PAZ T HITKADMUT
PAZ T MASHPIM
PAZ T HATSLAHOT
PAZ T KAYAM
PAZ T LOGO.png

I

Paz Shavit

Yyyyy Kkk P.O.B 1xxx, Rxxx Israel

Cell 972-4-9XXXXXX, 972-XX-XXXXXX

rptk@neto.net.il

 

CONTACT US

Thanks, Back you

תרומות לרב מנחם והבה

3a164b4b-b5b1-4b23-9daa-2feb06d40e17-ooy

תרומת לרב ישראל יצחק הלפרין

 

עמותת הרב פז שביט

OR

Bank payment

Name account : 

Bank : 

Bank Branch : 

account : 

IBAN :
 

תקנון תרומות/עסקאות

אתר אינטרנט זה הינו אתר הרשמי של העמותה  ״______ ״ומאפשר איסוף תרומות עבור העמותה וביצוע עסקאות ברכישת כרטיסים להצגות, רישום לקורסים ושיעורי ניסיון. כל שימוש באתר אינטרנט, לרבות מתן תרומות, רכישת כרטיסים להצגות, רישום לקורסים, סדנאות ושיעורי ניסיון, מהווה את הסכמתכם לנהוג בכפוף לתקנון זה ולנהוג לפיו.

 

כללי:

1.בעת מתן תרומה/ביצוע עסקה באמצעות כרטיס אשראי תתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשראי והגולש יקבל תשובה מידית באשר למצב העסקה והאם התקבלה או נדחתה. דף התשלום מאובטח בתקן PCI DSS.

2. כל הפרטים האישיים של הרוכשים נשמרים בשרת מאובטח שאינו ניתן עמותת בריתי מאפשרת לך באמצעות אתר זה לתרום כסף לטובת צרכי העמותה ולבצע עסקאות בדרך קלה, נוחה ומהירה – ניתן לשלם בכרטיס אשראי, העברה בנקאית או טלפונית. בעת ביצוע תרומה/עסקה ישלח אישור תשלום למייל הלקוח תוך 1 יום עסקים.

4. התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.

5. אין לתת פרטים כוזבים. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית. גולש שיעבור על עבירה זו צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.

6. במידה והעסקה לא אושרה ע”י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. על מנת להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם העמותה.

7. העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

8. האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים על ידי המשתתף תחול על המשתתף, והמשתתף ישא בכל תוצאה העלולה לנבוע כתוצאה מטעות בהקלדת הנתונים. רישומי המחשב כפי שיופיעו אצל העמותה ו/או חברת הסליקה מטעמה יהוו ראיה לכאורה לכך כי הנתונים המופיעים בהם הם הנתונים אשר הוקלדו על ידי המשתתף.

9. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים.

 

אבטחת מידע ופרטיות

9. העמותה מקפידה לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר ונוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שהעביר המזמין.

10. העברת נתוני כרטיסי האשראי באתר/חברת הסליקה מתבצעת על-פי תקן PCI בצורה מוצפנת בטכנולוגית SS

11. העמותה שומרת על פרטיות התורמים/מזמינים ואינה שומרת את פרטי האשראי של המשתמשים.

12. במקרים שאינם בשליטת העמותה ו/או נובעים מכוח עליון, העמותה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למזמין או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

13. העמותה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל-מנת לאפשר את ביצוע ההזמנות.

14. הינך מצהיר בזאת כי ידוע לך שהעמותה עשויה להידרש למסור פרטים מזהים אודות משתמשים, ובכלל זה את פרטי המשתמש המצויים בחברה, את מספר ה-IP של המחשב המתקשר, זמני ההתקשרות ואורכם, וכל מידע אחר ו/או נוסף אשר עשוי לזהות את המשתמש ו/או לקשר את המשתמש לפעילות כלשהי ברשת האינטרנט והוא מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, את זכותה של שהעמותה לעשות זאת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ו/או בהתאם לדרישת הדין ו/או בהתאם לדרישת הרשויות המוסמכות, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש. המשתמש מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, כי לא יהיו לא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העמותה במקרים כאמור.

 

מדיניות אספקה ,משלוח וזמני אספקה:

15. הסדנאות, האירועים וההצגות יתקיימו על פי התאריכים  אשר יוחלטו על ידי הנהלת העמותה מעת לעת ויפורסמו באתר האינטרנט של העמותה ובכל אמצעי פרסום אחר העומד לרשות העמותה והכל לפי החלטת הנהלת העמותה.

 

אחריות

16. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לבטל הצגה/פתיחת קורס/סדנה/אירוע. במקרה של ביטול יוחזר התשלום במלואו.

17. העמותה מתחייבת להשתמש בכספי התרומות למימוש מטרות העמותה בלבד.

18. התרומות לעמותה מוכרות לצרכי מס ע"פ סעיף 46 א' לפקודת מס הכנסה.

19. לעמותה אישור משלטונות המס כמתחייב בחוק ואישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות לשנת 2016.

 

מדיניות ביטול תרומה / עסקה:

20. מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה.

21. ביטול תרומה – ניתן לבטלה בתוך 30 יום מיום שנמסרה הודעת התרומה בטלפון או בוצעה פעולת התרומה באינטרנט ע”פ 22. חוק הגנת הצרכן 1981. העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה,

28. בכל מקרה של ביטול על פי תנאי התקנון העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.

29. במידה של ביטול תרומה/עסקה יש ליצור קשר במייל הבא:brit770@gmail.comאו בטלפון 0527707706

 

 זכויות קניין ובעלות

 

האתר, המידע והשירותים, לרבות ומבלי לגרוע, תכנים, טקסט, גרפיקה, לוגו, סימני מסחר, סימני שירות, עיצובים, לחצנים, תמונות, קטעי שמע, חומרים להורדה דיגיטלית, מאגרי נתונים, חומרים המוגנים בזכויות יוצרים, הכלי, כולל שיפורים, תיקונים, שינויים, עדכונים ו/או שדרוגים, והתיעוד הרלוונטי וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות עימם (להלן: "קניין העמותה"), אינם למכירה והם רכושה הבלעדי של העמותה, כיום ובעתיד. תנאים אלו אינם מקנים לך זכות בקניין העמותה, אלא זכות שימוש מוגבלת בלבד כמפורט לעיל. הזכויות המוענקות על פי מסמך זה מוגבלות לאלו המצוינות במפורש במסמך זה, ולא מוענקים זכויות או רישיונות נוספים במשתמע או אחרת. כל העתקה, שינוי, שימוש מסחרי, שימוש חוזר או הפצה של קניין העמותה אסורים ללא קבלת אישורה מראש ובכתב של העמותה אסורים בתכלית.